April 18, 2010

เจดีย์ขาว ข้างน้ำปิงประวัติศาสตร์ของชาวเชียงใหม่ อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่อยากให้มองข้าม

 
ความเป็นมาของ เจดีย์ขาว

สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏและเอกสารอ้างอิง เป็นตำนานเล่าขานต่อๆ กันมา ในสมัยโบราณกาล ได้มีข้าศึกยกทัพมาจากทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการประลองธรรมยุตต์ชิงไหวพริบซึ่งกันและกัน ซึ่งฝ่ายข้าศึกถือว่าเมืองเชียงใหม่อยู่ทางตอนเหนือ คงจะไม่มีผู้ใดดำน้ำเก่ง จึงมีการท้าทายการแข่งขันดำน้ำขึ้น ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง โดยให้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น เอาเมืองเชียงใหม่เป็นประกัน เจ้าผู้ครองนครฯ จึงได้รับคำถ้าประลองยุตต์และประกาศรับสมัครคนเชียงใหม่เข้าทำการแข่งขัน

ต่อมาได้มีปู่เปียง ซึ่งเป็นชาวเชียงใหม่ที่มีความรักชาติบ้านเมือง ได้อาสาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โดยให้มีการตอกหลักกลางลำแม่น้ำปิงให้ผู้แข่งขันดำลงไปและกอดหลักไว้ ใครโผ่ขึ้นมาก่อนจะเป็นผู้แพ้ ปู่เปียงซ่งมีความรักบ้านเมืองได้ลงไปดำน้ำและได้นำผ้าขะม้าลงไปด้วย และเอาผ้าขะม้ามัดตัวเองติดกับเสาหลักไว้ ฝ่ายข้าศึกและผู้ครองนครคอยเท่าไร ปู่เปียงก็ยังไม่โผล่ขึ้นมา จึงได้ให้คนดำลงไปดู ปรากฏว่าปู่เปียงได้เสียชีวิตแล้ว ฝ่ายข้าศึกจึงได้ยอมแพ้

ซึ่งต่อมาเจ้าผู้ครองนครสมัยนั้น ได้สร้างเจดีย์ขึ้น บริเวณที่แข่งขันดำน้ำนั้นและให้ชื่อว่า “เจดีย์ขาว” หรือเจดีย์กิ่ว เพื่อรำลึกแก่ปู่เปียง ผู้ซึ่งยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง เป็นอนุสรณ์แก่บรรพชนรุ่นหลังต่อไป

ซึ่งสภาพปัจจุบัน “เจดีย์ขาว” นี้ตั้งอยู่บริเวณวังสิงห์คำ หน้าที่ทำการสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีเทศบาลฯ เป็นผู้บูรณะซ่อมแซมทนุบำรุงเรื่อยมา เป็นที่เคารพนับถือของชาวเชียงใหม่ที่มีความรักบ้านเมือง โดยเฉพาะคณะผู้บริหารงานเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกยุคทุกสมัย ตราบจนเท่าทุกวันนี้

สถานที่ตั้ง อยู่ตัวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ข้างน้ำปิง หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่

1 comments:

Post a Comment

Popular Posts