June 12, 2013

“ดอกบัว” แฝงปรัชญาการดำเนินชีวิต ใกล้ชิดวิถีชีวิตคนไทย

“ดอกบัว” นับเป็นดอกไม้ที่คนไทยเราคุ้นเคยเป็นอย่างมาก ธรรมชาติกำเนิดของดอกบัวได้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างลึกซึ้ง
ดอกบัว - Lotus Flower

กล่าวคือ แม้จะเกิดในโคลนตม แต่เมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมารับแสงสว่างแล้ว กลีบดอกกลับสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแปดเปื้อน เสมือนคนที่เกิดมาแล้ว หากเข้าถึงหลักธรรมก็สามารถเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลส และความทุกข์ทั้งปวงได้
เรียกได้ว่า บัว เป็นดอกไม้แทนความสงบและความบริสุทธิ์ใจจึงเป็น “รักด้วยความศรัทธาและชื่นชม” นั้นเอง


อย่างไรก็ดี ดอกบัว มิได้เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราเพียงแค่เป็นดอกไม้บูชาพระเท่านั้น
“ดอกบัว” ยังมีบทบาทต่อวิถีชีวิตไทยในอีกหลากหลายด้าน และอีกหนึ่งบทบาทของดอกบัวก็คือ "ชาดอกบัว" นั้นเอง
ชาดอกบัว (Lotus FlowerTea) 

ชาดอกบัว (Lotus FlowerTea) มาจากบัวสายพันธ์ปทุมชาติ (สายพันธ์เดียวกับบัวหลวง) จัดอยู่ในสกุล Nelumbonaceae ประโยชน์ของชาดอกบัว จะได้รับทั้งประโยชน์ที่มาจากกลีบดอกบัวและเกษรดอกบัว ไปพร้อมๆกัน

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts